piątek, 3 września 2010

FRAGMENTA FLORISTICA ET GEOBOTANICA POLONICA - 16 (2), 2009

Spis treści (Ann. 16, 2, 2009):

Artykuły [Articles]

Tadeusz KORNIAK & Paweł LORO
Wybrane cechy biometryczne Avena fatua i A. × vilis (Poaceae) [ Selected biometric characters of Avena fatua and A. × vilis (Poaceae)]

Lucjan RUTKOWSKI
Występowanie i skala fitocenotyczna Hierochloë odorata s. lato (Poaceae) nad Dolną Wisłą [Occurrence and phytocoenotic scale of Hierochloë odorata s. lato (Poaceae) in Lower Vistula].

Zygmunt DAJDOK
Coleanthus subtilis (Poaceae) na terenie Stawow Milickich – nowe stanowisko w Polsce [Coleanthus subtilis (Poaceae) in the Milicz Fish-ponds – a new locality in Poland].

Zygmunt DAJDOK, Ewa SZCZĘŚNIAK
Występowanie Alopecurus myosuroides (Poaceae) na obszarach rolnych okolic Gilowa na Przedgorzu Sudeckim [Occurrence of Alopecurus myosuroides (Poaceae) on farmlands of the Gilow vicinity in Sudetes Foreland].

Paweł KWIATKOWSKI
Festuca tenuifolia (Poaceae) w Borach Dolnośląskich – udział w zbiorowiskach roślinnych [Occurrence of Festuca tenuifolia (Poaceae) in plant communities in the Bory Dolnośląskie Forests].

Beata WĘGRZYNEK
Rodzaj Avena (Poaceae) we fl orze i zbiorowiskach segetalnych Wyżyny Śląskiej [Genus Avena (Poaceae) in the segetal fl ora and plant communities of the Silesian Upland].

Anna KRYSZAK, Jan KRYSZAK, Agnieszka KLARZYŃSKA
Poa trivialis (Poaceae) w zbiorowiskach łąkowych Wielkopolski [Poa trivialis (Poaceae) in meadow communities of the Wielkopolska region].

Agnieszka SUTKOWSKA, Andrzej PASIERBIŃSKI
Pochodzenie spontanicznie rozprzestrzeniającego się gatunku Bromus carinatus (Poaceae) na siedliskach ruderalnych i segetalnych w Polsce [The origin of spontaneously spreading species Bromus carinatus (Poaceae) on ruderal and segetal sites in Poland].

Katarzyna KOZŁOWSKA
Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych w SE części Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego (Bieszczady Zachodnie) [Rare and interesting vascular plants in the SE part of the Ciśniańsko-Wetliński Landscape Park (the Western Bieszczady Mts)].

Krystyna TOWPASZ, Alina STACHURSKA-SWAKOŃ
Występowanie Sesleria uliginosa (Poaceae) w zbiorowiskach z rzędu Caricetalia davallianae na obszarze Niecki Nidziańskiej (Wyżyna Małopolska) [Occurrence of Sesleria uliginosa (Poaceae) in the communities of the Caricetalia davallianae order in the Nida Basin territory (Małopolska Upland)].

Małgorzata WRZESIEŃ
Rodzaj Bromus (Poaceae) na terenach kolejowych Lubelszczyzny [The genus Bromus (Poaceae) in the railway areas of the Lublin region].

Agnieszka BŁOŃSKA, Agnieszka KOMPAŁA-BĄBA
Spektrum fitocenotyczno-siedliskowe Hordeum murinum (Poaceae) na obszarze Wyżyny Śląskiej w porownaniu z wybranymi regionami Polski [Phytosociological and ecological spectrum of occurrence of Hordeum murinum (Poaceae) in the Silesian Upland in comparison to chosen regions of Poland].
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 325-338.

Agnieszka KOMPAŁA-BĄBA, Stanisław WIKA, Beata SOSIN
Trawy w zbiorowiskach okrajków nitrofilnych Mysłowic [Grasses in the nitrophilous plant communities of Mysłowice town].

Renata PIWOWARCZYK, Marcin NOBIS, Małgorzata JANKOWSKA-BŁASZCZUK
Charakterystyka ekologiczna populacji Stipa pulcherrima (Poaceae) w Dwikozach i Podgrodziu (Wyżyna Małopolska) [Ecological description of Stipa pulcherrima (Poaceae) population in Dwikozy and Podgrodzie (Małopolska Upland)].

Beata BABCZYŃSKA-SENDEK, Alicja BARĆ
Zbiorowiska łąkowe z Sesleria uliginosa (Poaceae) w okolicach Włodowic koło Zawiercia (Wyżyna Śląsko-Krakowska) [Meadow communities with Sesleria uliginosa (Poaceae) in the vicinity of Włodowice village near Zawiercie (the Silesian-Cracow Upland)].

Wojciech ADAMOWSKi, Anna BOMANOWSKA
Zmiany udziału traw na nienawożonej łące kośnej w Puszczy Białowieskiej w ciągu 24 lat [Changes in share of grasses in unfertilized mown meadow in Białowieża Forest during 24 years].

Ludwik FREY
Klasyfikacja traw Roberta Browna [Grass classification by Robert Brown].
Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 387-395.

Paweł Mikołaj LORO
Tropami odkrycia Deschampsia antarctica (Poaceae) [History of discovery of Deschampsia antarctica (Poaceae)].

Dorota MYSZKOWSKA, Bartosz JENNER
Charakterystyka dobowego rozkładu stężenia pyłku traw w sezonie pyłkowym [The characteristics of the grass pollen diurnal periodicity in the pollen season].

Małgorzata PONIEWOZIK
Rożnorodność taksonomiczna w obrębie rodzaju Trachelomonas (Euglenaceae) w dawnej, małej gliniance [Taxonomical diversity within Trachelomonas genus (Euglenaceae) in a former, small clay-pit].

Andrzej PUKACZ, Mariusz PEŁECHATY, Uwe RAABE
Pierwsze stanowisko Chara baueri (Characeae) w Polsce [The first locality of Chara baueri (Characeae) in Poland].

Notatki botaniczne [Botanical notes]Dariusz KAMIŃSKI, Lucjan RUTKOWSKI
Poa bulbosa fo. vivipara (Poaceae) w okolicy Włocławka [Poa bulbosa fo. vivipara (Poaceae) in the vicinity of Włocławek].

Elżbieta CIEŚLAK, Jakub CIEŚLAK, Wojciech PAUL
Nowe stanowisko Carlina onopordifolia (Asteraceae) na Wyżynie Lubelskiej [A new locality of Carlina onopordifolia (Asteraceae) in the Lublin Upland].

Małgorzata KARCZEWSKA
Nowe stanowisko Pulsatilla patens (Ranunculaceae) w Białowieskim Parku Narodowym: [A new locality of Pulsatilla patens (Ranunculaceae) in the Białowieża National Park (NE Poland)].

Krystyna TOWPASZ, Ludwik FREY
Występowanie Allium rotundum (Liliaceae) w Kątach na Płaskowyżu Proszowickim (Wyżyna Małopolska) [Occurrence of Allium rotundum in Kąty on the Proszowice Plateau (Małopolska Upland)].

Recenzje [Reviews].

Indeks do tomu 16(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 16(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica].

Przewodnik dla autorow [Guide to Contributors].


______________

Brak komentarzy: