poniedziałek, 20 września 2010

Przegląd Przyrodniczy - 20 (1-2), 2009

Spis treści (XX/1-2/2009)

Artykuły

Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych na Pojezierzu Zachodniosuwalskim.

Rzadkie i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych znalezione na terenie obszaru chronionego "Owczary".

Notatki mikologiczne z okolic Białogóry (Pom. Gdańskie).

Obserwacje wybranych gatunków prostoskrzydłych (Orthoptera) w południowej części woj. lubuskiego.

Szczeżuja chińska Sinanodonta woodiana - jak ją rozpoznać?

Awifauna lęgowa projektowanego rezerwatu "Zgierzynieckie uroczysko" - stan obecny i zmiany liczebności.

Ptaki lęgowe w krajobrazie rolniczym okolic Łagowa (Zachodnia Polska, Lubuskie) ze szczególnym uwzględnieniem gruntów odłogowanych.

Zimowanie ptaków w zadrzewieniach śródpolnych w Łagowskim PK i otulinie w sezonie 2007-2008.

Awifauna lęgowa kompleksu siedlisk kserotermicznych na krawędzi Doliny Odry w Owczarach (woj. lubuskie).

Notatki

Valleius dilatatus (Staphylinidae - kuskowate) w dolinie rzeki Słupi w okolicach Słupska.

Stanowiska długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Orthoptera, Tettigoniidae) w powiecie pleszewskim w roku 2009.

Skład gatunkowy, sukces rozrodczy i preferencje siedliskowe Batrachofauny na terenie rodzinnych ogródków działkowych w Wałbrzychu.

_________________________

Brak komentarzy: