piątek, 24 września 2010

Przegląd Przyrodniczy - 20 (3-4), 2009

[XX/3-4/2009]

SPIS TREŚCI:

Artykuły:

Ochrona przyrody - między utopią a pragmatyzmem.

Propozycja wskaźników skuteczności ochrony przyrody w świetle analizy dokumentów polityki ekologicznej.

Restytucja roślinności torfowiskowej po przemysłowym wydobyciu torfu - założenia, dotychczasowe doświadczenia i wyniki.

Stan zachowania wybranych torfowisk nakredowych Polski Północno-Zahcodniej.

Walory flory naczyniowej jeziora Dołgie Wielkie (Słowiński PN) na tle jej historycznych notowań.

Perspektywy ochrony cennych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Łąka w Bęczkowicach.

Stan zachowania i sposoby ochrony rzadkich składników flory Górznieńsko-Lidzbarskiego PK.


Notatki:

Efektywność ochrony w rezerwatach przyrody woj. Wielkopolskiego.

___________

Brak komentarzy: