poniedziałek, 20 września 2010

Przegląd Przyrodniczy - 19 (3-4), 2008

Spis treści:
(XIX/3-4/2008)

Zmiany użytkowania gruntów na obrzeżach cennych obiektów przyrodniczych a wkraczanie nierodzimych gatunków roślin.

Nowe stanowiska chronionych, zagrożonych i rzadko spotykanych gatunków roślin naczyniowych w Polsce.

Roślinność łąk i muraw na krawędzi doliny Odry w Owczarach (gm. Górzyca).
Cenne elementy szaty roślinnej kompleksu łąk zmiennowilgotnych w dolinie Odry pod Nową Solą.

Notatki Mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski PK.

Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca w rejonie Gdańska - OLiwy. Nowe stanowiska.
Antrakofilne gatunki Macromycetes w Lasach Oliwskich (Trójmiejski PK).

Siedliska poczwarówki zwężonej Vertigo (Vertilla) angustior na terenie Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile i Zielonej Górze.

Biologia lęgowa wrocławskiej populacji kowalika Sitta europaea w ujęciu gradientu urbanizacji oraz porównania z terenami naturalnymi.

NOTATKI

Nowe stanowisko pełnika europejskiego Trollius europaeus L. na Wysoczyźnie Tureckiej.

Morski ptak w górach, czyli stwierdzenie biegusa morskiego (Calidris maritima) w Sudetach Środkowych.

Pierwsze stwierdzenie lęgu żołny Merops apiaster w województwie lubuskim

______________

Brak komentarzy: