czwartek, 6 września 2012

Chinese Journal of Tropical Crops - 12, 2011
Contents:


Changes of Amino Acids Content during the Fruits Development of Three Bayberry Cultivars
ZHANG Zehuang; ZHONG Qiuzhen; LIN Qihua; HUANG Yimin; LIN Yanjin

Allelopathy of Aqueous Extract from Pumpkin Root and Root-around Soil
CHEN Shufang; CAO Xiaohua

Islation and Identification of a Pathogenic Strain of Rhynchophorus ferrugineus Oliver
ZHANG Jing; QIN Weiquan; YAN Wei; PENG Zhengqiang

Chemical Constituents of the Rroots of Millettia speciosa
WANG Zhunian; LAI Fuli; WANG Maoyuan; WANG Jianrong

Processing of Functional Coconut Dietary Fiber Chewing Tablet
ZHANG Muyan; ZHENG Yajun

Advance of Homologous Polypeptides Polyaspartic Acids for Agriculture
DU Zhongjun; YANG Hao; WANG Shuchang; XU Li; WANG Bing; WANG Kanglin; LI Songgang; LUO Haiyan

Changes of Three Phenol Compounds Content during the Interaction of Banana and Fusarium oxysporum f.sp.cubense
HU Yulin; ZUO Xuedong; BU Jiajia; WANG Zhongmeng; XIE Jianghui

Bioactivity of Piper hancei against Brontispa longissima
DONG Cunzhu; WANG Yu; XU Hanhong; JIN Qi'an; PENG Zhengqiang

Cloning and Expression Analysis of Chalcone Isomerase Gene from Narcissus tazetta var.chinensis
CAI Xueling; CHEN Xiaojing; YE Yijiang; HE Weiyi; SHEN Yanhong

Comparison of the Nitrogen Metabolism on Leaves of Two Loquat Cultivars
ZHANG Xiaohong; ZHAO Yijie; LIN Qiang; LIN Hang; CHEN Yizhao

SRAP Analysis on Genetic Diversity of Chinese Kale Germplasm
LI Guihua; CHEN Hancai; ZHANG Yan; GUO Fengyi; LI Xiangyang; LIU Zhenxiang; ZHANG Guiquan

Potassium Uptake Difference of Different Sugarcane Varieties
ZHENG Chao; LI Qiwei; HUANG Zhenrui; AO Junhua

Chromosomal Diversity of Allium ascalonicum L.
CHEN Lingling; ZHANG Zhenzhen; ZHAO Lulu; LIANG Li; AO Chengqi

Evaluation on Fruit Quality of 12 Pineapple Cultivars Introduced from Thailand
LU Xinhua; SUN Dequan; WU Qingsong; LIU Shenghui; SUN Guangming

A Review on the Detection Technology of Dimethomorph
WU Nancun; LI Chunli; LIU Chunhua

Cloning and Sequence Analysis of ste12 Gene from Fusarium oxysporum f.sp.cubense
ZHOU Duanyong; LIU Yixian; XIE Dexiao; HUANG Xiaojuan; WEI Wei; GUO Lijia; YANG Laying; HUANG Junsheng

Biological Control of Mango Anthracnose with a Marine Bacterial Strain AiL3
YU Sha;ZHAN Rulin;HE Hong;WANG Yuan;LI Lin

Isolation and Inhibition Activity of Microbes of Endophytic Fungi from Eight Mangrove Plants of Shankou District, Guangxi
XIAO Shenglan;LEI Xiaoling;SHE Zhigang;LIN Shimin;LI Hanxiang;WANG Liwei;LIU Yayue;LIU Ying

The Autointoxication Effect of Lagenaria siceraria var.hispida
ZHANG Yaohui;ZHANG Lihua;ZHOU Nana;CHEN Zhongyin;Lü Nengbiao

Optimization of Microwave Vacuum Drying of Longan (Dimocarpus longan Lour.)Pulp by Response Surface Methodology
TIAN Yuting;CHEN Jie;ZHUANG Peirong;GUO Zebin;ZHENG Baodong

Endogenous Inhibitors of Celosia argentea L.Seeds
LIAO Li;YU Huanhui;WANG Zhiyong

Studies on the Biology and Control of Acanthoscelides macrophthalmus (Schaeffer) (Coleoptera: Bruchidae)
QIN Xindao;ZHOU Xiang;WANG Tao;CHEN Xiulong;SONG Fupin;YU Taogen;CHEN Qing

Effects of 1-MCP on Some Physiological Metabolic Indices of Strelizia reginae Cut Flowers in Storage and Transportation
CHEN Lixuan;CHEN Chun;GUO Ying;CHEN fei

Cellulase Production by Solid-state Fermentation and Saccharification Using the Fibre of the Energy Plant Erianthus arundinaceum
ZHANG Shuhe;XIE Zhijun;LIN Yinxin;LONG Minnan

Genetic Relationship of 12 Species of Mealybugs(Hemiptera:Pseudococcidae)Based on DNA Sequences
HE Yanbiao;WUAN Xuanwu;ZHAN Rulin;SUN Guangming;LIU Yinghong;XU Zaifu;ZHAO Yanlong

In vitro Propagation of Adiantum raddianum Fritz-Luethii
FAN Junqiang;ZHENG Guizhao

Viscosity and Foaming Ability of Coconut Protein Isolates and the Influencing Factors
LIU Lei;ZHENG Yajun;LI Yan;ZHAO Songlin

Degenerate Primers Design to Clone LAX Gene Family Fragments of Mango Using CODEHOP and iCODEHOP Programs
LI Yunhe;SUN Guangming

Development of a Method for Preparation of High Molecular Weight DNA from Narcissus tazetta L.var.chinensis Roem
WANG Jiangbo;PAN Dongming;PAN Tengfei;GUO Zhixiong;ZHONG Xian;WANG Jinying

Analysis of Proteins of Nanfeng Mandarin Peel Browning During Storage
CHEN Hu;HE Xinhua;LUO Cong;LI Mingjuan;HUANG Guixiang

The Varieties and Molecular Identification of Viral Diseases in Sugarcane Cultivating in Hainan Province
XIONG Guoru;ZHANG Yuliang;ZHAO Tingting;ZHANG Shuzhen;YANG Benpeng

Development of Transgenic Cassava Plants Using AGPase Gene Transformation
GUO Yunling;YAO Qinrong;KONG Hua;LIU Enping;HE Lika;GUO Anping

The Effect of Four Different Nitrogen Sources on Rice Husk Compost
SHANG Xiuhua;XIE Yaojian;YANG Xiaohong;ZHANG Peijian;PENG Yan

Genetic Improvement of Jatropha curcas L.as an Energy Crop in China: A Review
WEN Mingfu;LU Cheng;WANG Haiyan;WANG Wenquan

Screening of Solid-state Fermentation Substrates and Fermentation Conditions for a Pathogenic Fungus of the Spiraling Whitefly
BEN Qinghe; HUANG Wuren; NIU Liming; HAN Dongyin; ZHANG Fangping; LIN Jiang; FU Yueguan

Effect of Isoelectrofocusing Intensity on Protein Separation of Cassava Leaves by Two-Dimensional Gel Electrophoresis
WANG Haiyan; WANG Bin; WANG Dan; WANG Dongyang; WANG Limin; WANG Hongyan; WANG Xuchu ;TIAN Weimin

Behavioral Response of 23 Plant Essential oils to Bactrocera dorsalis
WANG Lanying; LUO Yanping; LU Yuanqian; HUANG Dan; FU Yueguan; LIU Kui

Simultaneous Determination of Mercury and Arsenic in Marine Algae by HG-AFS with High Pressure Digestion
GENG Anjing; WANG Fuhua

Cloning and Functional Analysis of Rice Protein Phosphatase ABI2 Gene Promotor
MOU Shaoliang; LI Xiujuan; GUAN Deyi LAI Yan; HE Shuilin


===============

Brak komentarzy: