środa, 6 lutego 2013

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica - 19 (1), 2012

Contents :    Artur PLISZKO
    Materiały do flory roślin naczyniowych Pojezierza Zachodniosuwalskiego [Materials to the flora of vascular plants of the Zachodniosuwalskie Lakeland].
  
    Krzysztof OKLEJEWICZ, Jolanta MARCINIUK, Paweł MARCINIUK, Karolina CISKOWSKA-MAJKA, Paulina COP, Iwona JONIEC, Urszula SMERECKA, Barbara ŻYCHOWSKA, Justyna BYTNAR & Katarzyna WŁODYKA
    Notatki florystyczne z granicy Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich [Floristic notes from the boundary between the Beskid Niski Mts and the Jasło-Sanik Basin]
    
    Małgorzata WRZESIEŃ
    Rzadkie rośliny naczyniowe we florze spontanicznej terenów kolejowych Polesia Zachodniego [Rare vascular plants in the railway areas of Polesie Zachodnie region (E Poland)]
    
    Marcin W. WOCH
    Nowe i rzadkie gatunki synantropijne flory Polski na nieczynnych hydroosadnikach Elektrowni Siersza w Trzebini [New and rare synanthropic plant species of the Polish flora on dormant sedimentation ponds of the Siersza Power Plant].
   
    Paweł MARCINIUK & Jolanta MARCINIUK
    Taraxacum gentile (Asteraceae) – charakterystyka gatunku i rozmieszczenie w Polsce [Taraxacum gentile (Asteraceae) – characteristic of the species and its distribution in Poland].
    
    Rafał KRAWCZYK
    Erysimum diffusum (Brassicaceae) w Polsce [Erysimum diffusum (Brassicaceae) in Poland].
   
    Bartosz PIWOWARSKI & Marcin BIELECKI
    Nowe stanowisko Ostericum palustre (Apiaceae) na Wyżynie Małopolskiej [New locality of Ostericum palustre (Apiaceae) in the Wyżyna Małopolska upland].
   
    Jagoda BOSEK, Agnieszka BŁOŃSKA & Beata BABCZYŃSKA-SENDEK
    Stanowisko Allium victorialis (Liliaceae) na Wyżynie Śląskiej [Locality of Allium victorialis (Liliaceae) in the Silesian Upland].
   
    Rafał ZARZECKI & Dan WOŁKOWYCKI
    Nowe stanowisko Botrychium matricariifolium (Ophioglossaceae) w północno-wschodniej Polsce [New localities of Botrychium matricariifolium (Ophioglossaceae) in north-eastern Poland].
    
    Aleksandra KAZUŃ
    Zróżnicowanie zespołu Calamagrostietum strictae w środkowym i dolnym basenie doliny Biebrzy [The differentiation of Calamagrostietum strictae association in the middle and lower basin of Biebrza River Valley].
    
    Jerzy WOŁEK & Anna KOŚCIÓŁEK
    Występowanie, struktura i ekologia zbiorowisk pleustonowych (klasa Lemnetea minoris) w województwie małopolskim (Polska) [Occurrence, structure and ecology of pleustonic plant assemblages (class Lemnetea minoris) in voivodship of Małopolska (Poland)].
   
    Maria JANICKA
    Brioflora ostańców wapiennych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego (Wyżyna Krakowska) [Bryoflora of limestone outliers in the buffer zone of the Ojców National Park (Kraków Upland)].
   
    Anna ŁUBEK
    Nowe dane o interesujących gatunkach porostów z Gór Świętokrzyskich i terenów przyległych [New records of interesting lichen species in the Świętokrzyskie Mountains and its surroundings].
   
    Monika STANIASZEK-KIK & Katarzyna SZCZEPAŃSKA
    Biota porostów epiksylicznych w polskiej części Karkonoszy (Sudety Zachodnie) [Epixylic lichen biota in the Polish part of the Karkonosze Mts (West Sudety Mts)].
   
    Agnieszka BĄBELEWSKA
    Porosty rezerwatu Kaliszak (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) [Lichens of the Kaliszak Nature Reserve (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska)].
    
    Małgorzata PONIEWOZIK
    Eugleniny bezbarwne – nowe i rzadkie gatunki dla flory Polski [Colourless euglenophytes – new and rare species for the Polish flora].
   
Notatki botaniczne [Botanical notes]

    Tomasz KOWALCZYK
    Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych okolic Libiąża (Wyżyna Śląska) [Rare and interesting vascular plant species in the vicinity of Libiąż (Śląska Upland)].
   
    Bogusław BINKIEWICZ
    Notatki florystyczne z Beskidu Śląskiego [Floristic notes from the Beskid Śląski Mts (S Poland)].
    
    Rafał CHMARA
    Nowe stanowisko Hippuris vulgaris (Hippuridaceae) w Borach Tucholskich [New stand of Hippuris vulgaris (Hippuridaceae) in the Tuchola Pine Forest].
    
    Emilia REKOWSKA
    Nowe stanowisko Isoëtes echinospora (Isoëtaceae) w Polsce [New site of Isoëtes echinospora (Isoëtaceae) in Poland].
    
    Emilia REKOWSKA
    Nowe stanowiska Nuphar pumila (Nymphaeaceae) na Pomorzu [New sites of Nuphar pumila (Nymphaeaceae) in Pomerania].
   
    Anna CWENER, Jan KUCHARZYK, Marek FIEDOR & Piotr CHMIELEWSKI
    Nowe stanowisko Carlina onopordifolia (Asteraceae) koło Tomaszowa Lubelskiego [New locality of Carlina onopordifolia (Asteraceae) in Tomaszów Lubelski vicinity].
    
    Katarzyna KOZŁOWSKA, Anna TYC & Krzysztof STAWOWCZYK
    Nowe stanowiska Corallorhiza trifida (Orchidaceae) w Beskidzie Sądeckim i w Bieszczadach Zachodnich [New localities of Corallorhiza trifida (Orchidaceae) in the Beskid Sądecki Mts and in the Bieszczady Zachodnie Mts ].
   
    Krzysztof OKLEJEWICZ, Lucyna PUSZKAR & Mateusz WOLANIN
    Stanowisko Symphyotrichum ciliatum (Asteraceae) w Rzeszowie [Locality of Symphyotrichum ciliatum (Asteraceae) in Rzeszów].
    
    Emilia ŚWIĘCZKOWSKA
    Nietypowy pojaw Epipogium aphyllum (Orchidaceae) poza sezonem wegetacyjnym na Pobrzeżu Kaszubskim [Unusual appearance of the Epipogium aphyllum (Orchidaceae) outside the growing season at the Pobrzeże Kaszubskie region]
   
Pamięci Profesora Bogumiła Pawłowskiego

    Ludwik FREY:
    Słowo wstępne [Foreword].
    
    Alicja ZEMANEK:
    Bogumił Pawłowski (1898–1971) – życie i dzieło [Bogumił Pawłowski (1898–1971) – life and work].
    
    Adam ZAJĄC & Maria ZAJĄC
    Profesor Bogumił Pawłowski (1898–1971) jako taksonom [ Taxonomist – Bogumił Pawłowski (1898–1971)].
    
    Zbigniew DZWONKO
    Wkład Bogumiła Pawłowskiego (1898–1971) w rozwój fitosocjologii [Contribution of Bogumił Pawłowski (1898–1971) to phytosociology development].
    
    Bogdan ZEMANEK
    Bogumił Pawłowski (1898–1971) jako fitogeograf [Bogumił Pawłowski (1898–1971) as phytogeographer].
   
    Krzysztof STAWOWCZYK & Anna TYC
    Porównanie flory Beskidu Sądeckiego sprzed 90 lat z jej obrazem współczesnym [Comparison of the Beskid Sądecki Mts flora between the twenties of the 20th century and the present].
   
Wspomnienia [Remembrances]
    
    Kazimierz ZARZYCKI
    Wspomnienie. 

    Krystyna GRODZIŃSKA
    Mój Mistrz.

    Elżbieta PANCER-KOTEJA
    "Boguś".

    Anna PACYNA
    Ostatnie pozdrowienia.

    Krystyna TOWPASZ
    Po 40 latach – moje wspomnienia o Profesorze. 

    Marta MIZIANTY
    Moje pierwsze spotkanie z Profesorem Bogumiłem Pawłowskim.

    Róża KAŹMIERCZAKOWA
    Profesor Pawłowski i morele.

    Stefania LOSTER
    O egzaminie z botaniki i liście do studentów.

    Helena TRZCIŃSKA-TACIK
    Dedykacje od Profesora Pawłowskiego.

    Danuta TUMIDAJOWICZ
    Niezapomniane wycieczki z Profesorem.

    Justyna MICHAŁOWSKA z domu Trzcińska
    Profesor Bogumił Pawłowski – przodownik Górskiej Odznaki Turystycznej.

    Anna MEDWECKA-KORNAŚ
    Wspomnienia Anny Medweckiej-Kornaś.

Polemiki [Polemics]

    Anna MEDWECKA-KORNAŚ
    Nieuzasadnione informacje o występowaniu murawy naskalnej Festucetum pallentis w Niecce Nidziańskiej.
   
    Bożena ŁUSZCZYŃSKA
    Odpowiedź na artykuł polemiczny autorstwa Anny Medweckiej -Kornaś, pt. "Nieuzasadnione informacje o występowaniu murawy naskalnej Festucetum pallentis w Niecce Nidziańskiej".
   
    Recenzje [Reviews]

    Indeks do tomu 19(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 19(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica].

    Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors].


=====================

Brak komentarzy: