niedziela, 3 lutego 2013

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica - 17 (1-2), 2010Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica - 17 (1), 2010


Contents :


Artykuły [Articles]

    Andrzej ŁACHACZ & Włodzimierz PISAREK
    Rzadsze gatunki roślin naczyniowych w dolinie rzeki Czarnej na Równinie Mazurskiej [Rare species of vascular plants in the valley of the Czarna river on the Mazurska Plain].
    
    Rafał KRAWCZYK
    Notatki florystyczne z północnej części Kotliny Sandomierskiej (SE Polska) [Floristic notes from the northern part of the Sandomierz Basin (SE Poland)].
    
    Artur PLISZKO
    Notatki florystyczne z Filipowa i okolic (Pojezierze Zachodniosuwalskie) [Floristic notes from the Filipow village and its surroundings (Zachodniosuwalskie Lakeland)].
    
    Paweł PAWLIKOWSKI & Dan WOŁKOWYCKI
    Nowe stanowiska Swertia perennis subsp. perennis (Gentianaceae) na torfowiskach północno-wschodniej Polski [New localities of Swertia perennis subsp. perennis (Gentianaceae) in the peatlands of north-eastern Poland]
    
    Paweł MARCINIUK & Jolanta MARCINIUK
    Materiały do flory mniszków (Taraxacum – Asteraceae) Wysoczyzny Ciechanowskiej [Materials to the flora of dandelions (Taraxacum – Asteraceae) in Wysoczyzna Ciechanowska region].
    
    Krzysztof ROSTAŃSKI & Karol LATOWSKI
    Rodzaj Oenothera (Onagraceae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej [The genus Oenothera (Onagraceae) in the Wielkopolsko-Kujawska Lowland].
   
    Krzysztof ZIARNEK, Magdalena ZIARNEK, Marek DYLAWERSKI & Katarzyna DYLAWERSKA
    Występowanie Apium repens (Apiaceae) na Pomorzu Zachodnim [Occurrence of Apium repens (Apiaceae) in the Western Pomerania].
  
    Leszek BERNACKI & Paweł PAWLIKOWSKI
    Dactylorhiza ruthei (Orchidaceae) w polskiej części Pojezierza Litewskiego [Dactylorhiza ruthei (Orchidaceae) in the Polish part of the Lithuanian Lake District].
   
    Ewa SZCZĘŚNIAK
    Orobanche lucorum (Orobanchaceae) w Polsce [Orobanche lucorum (Orobanchaceae) in Poland].
    
    Renata PIWOWARCZYK & Alojzy PRZEMYSKI
    Stanowisko Iris aphylla (Iridaceae) w Podgrodziu koło Ćmielowa (Wyżyna Małopolska) na tle rozmieszczenia w Polsce [The station of Iris aphylla (Iridaceae) in Podgrodzie near Ćmielow (Małopolska Upland) against a backgroundof distribution in Poland].
    
    Eugeniusz DUBIEL & Jerzy PIORECKI
    Zbiorowiska z udziałem Rhododendron luteum (Ericaceae) na Polesiu Wołyńskim [Forest communities with Rhododendron luteum (Ericaceae) in Volhynian Polesie].
  
    Arkadiusz NOWAK & Sylwia NOWAK
    Zbiorowiska związku Ranunculion fluitantis na Śląsku Opolskim [Ranunculion fluitantis communities in the Opole Silesia].
   
    Michał FALKOWSKI & Krystyna NOWICKA-FALKOWSKA
    Szata roślinna stawów rybnych Niziny Południowopodlaskiej. Cz. VI. Związek Eleocharido-Sagittarion [Vegetation of fishponds of the Południowopodlaska Lowland. Part VI. Eleocharido-Sagittarion alliance].
    
    Dariusz KUBIAK, Rafał SZYMCZYK, Anna ZALEWSKA & Martin KUKWA
    Nowe stanowiska rzadkich i interesujących porostów w Połnocnej Polsce. Część I. Skorupiaste i łuseczkowate porosty sorediowane [New localities of rare and interesting lichens in northern Poland. I.Crustose and squamulose sorediate lichens].
    
    Katarzyna PIETRZYKOWSKA & Maria KOSSOWSKA
    Porosty antropogenicznych podłoży wapiennych wokoł schronisk w polskiej części Karkonoszy [Lichens of anthropogenic calcareous substrates in surroundings of mountain shelter-houses in the Polish part of the Karkonosze Mts].
   
    Anna ŁUBEK
    Ocena stanu środowiska przyrodniczego Kielc na podstawie bioty porostów epifitycznych [The estimation of natural environment of Kielce town on the basis of the epiphitic lichen biota].
    
    Jacek URBANIAK, Rafał KRAWCZYK & Kazimierz KARCZMARZ
    Ramienice (Charophyta) wybranych regionów Polski – Kotlina Sandomierska, Karpaty [Stoneworts (Charophyta) of the selected regions of Poland – Kotlina Sandomierska Valley, Carpathians].
    
    Teresa MROZIŃSKA, Joanna CZERWIK-MARCINKOWSKA & Michał GRADZIŃSKI
    Gatunki z rodzaju Didymosphenia (Bacillariophyceae), ich migracja i potencjalny wpływ na zbiorowiska glonów Pienin [Species of the genus Didymosphenia (Bacillariophyceae), their migration and potential influence on community of algae of the Pieniny Mountains].
    
Notatki botaniczne [Botanical notes]

    Agnieszka NOBIS
    Alopecurus myosuroides (Poaceae) – nowy gatunek dla flory Kotliny Sandomierskiej [Alopecurus myosuroides (Poaceae) – the species new to the flora of the Kotlina Sandomierska Basin].
    
    Dariusz KAMIŃSKI
    Elodea nuttallii (Hydrocharitaceae) nowy gatunek w wodach Wisły [Elodea nuttallii (Hydrocharitaceae) a new species in Vistula River].
    
    Donata SUDER
    Nowe stanowisko Helleborus purpurascens (Ranunculaceae) w Bieszczadach Zachodnich [A new locatity of Helleborus purpurascens (Ranunculaceae) in the Western Bieszczady Mts].
   
    Janusz KRECHOWSKI, Katarzyna PIOREK, Marek WIERZBA & Małgorzata STRZAŁEK
    Pierwsze stanowiska Salvinia natans (Salviniaceae) w dolinie Bugu (środkowo-wschodnia Polska) [The first localities of Salvinia natans (Salviniaceae) in the Bug river valley (central-eastern Poland)].
   
    Artur PLISZKO
    Nowe stanowisko Cuscuta campestris (Cuscutaceae) i Picris echioides (Asteraceae) na Pojezierzu Zachodniosuwalskim (NE Polska) [The new locality of Cuscuta campestris (Cuscutaceae) and Picris echioides (Asteraceae) in the Zachodniosuwalskie Lakeland (NE Poland)].
    
    Anna TROJECKA-BRZEZIŃSKA
    Nowe stanowisko Chenopodium aristatum (Chenopodiaceae) na terenie kolejowym we wschodniej części Wzgórz Opoczyńskich [New locality of Chenopodium aristatum (Chenopodiaceae) on the area of railway track on the eastern part of the Opoczyńskie Hills]
    
    Adam STEBEL
    Przyczynek do flory mszaków okolic Morąga (Pojezierze Mazurskie) [A contribution to bryoflora of the vicinity of Morąg (Masurian Lakeland)].
    
    Martin KUKWA
    Uzupełnienia do listy porostów i grzybów naporostowych Pomorza Gdańskiego [Additions to the list of lichens and lichenicolous fungi of Gdańskie Pomerania].
    
    Andrzej RYBAK & Beata MESSYASZ
    Nowe stanowisko zielenicy Ulva prolifera (Ulvaceae) w Wielkopolsce [New locality of greenalga Ulva prolifera (Ulvaceae) in the Wielkopolska Region].
    
Recenzje [Reviews]. 42, 58
============

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica - 17 (2), 2010


Contents :

Artykuły [Articles]

    Zygmunt GŁOWACKI, Marcin NOBIS & Kazimierz A. NOWAK
    Gatunki rodzaju Taraxacum (Asteraceae) w Polsce. Cz. 4 [Species of the genus Taraxacum (Asteraceae) in Poland. Part 4].
    
    Krzysztof ROSTAŃSKI & Paweł MARCINIUK
    Rodzaj Oenothera (Onagraceae) na Wysoczyźnie Ciechanowskiej [Oenothera genus (Onagraceae) in Wysoczyzna Ciechanowska region].
    
    Stanisław KUCHARZYK
    Stanowisko Orchis militaris (Orchidaceae) na Pogórzu Przemyskim (SE Polska) [The locality of Orchis militaris (Orchidaceae) on the Przemyskie Foothills (SE Poland)].
    
    Marcin BIELECKI
    Nowe stanowisko Polemonium coeruleum (Polemoniaceae) w dolinie rzeki Łośnej koło Małogoszczy (Wyżyna Małopolska) [A new locality of Polemonium coeruleum (Polemoniaceae) in the Łośna river valley near Małogoszcz (Wyżyna Małopolska Upland)].
    
    Anna JAKUBSKA-BUSSE & Michał ŚLIWIŃSKI
    Aktualny stan rozmieszczenia i zachowania populacji Epipactis atrorubens (Orchidaceae) na Dolnym Śląsku [The current distribution and present condition of population of Epipactis atrorubens (Orchidaceae) in Lower Silesia].
   
    Jeremi KOŁODZIEJEK
    Występowanie Potentilla inclinata (Rosaceae) w środkowej Polsce [ Occurrence of Potentilla inclinata (Rosaceae) in Central Poland].
    
    Monika PODGÓRSKA
    Nowe stanowiska subalpejskiego gatunku Doronicum austriacum (Asteraceae) w górnym odcinku doliny rzeki Kamiennej (Wyżyna Małopolska) [New localities of subalpine species Doronicum austriacum (Asteraceae) in the upper section of Kamienna river valley (Wyżyna Małopolska Upland, Poland)].
    
    Marcin NOBIS & Agnieszka NOBIS
    Rzadkie i rozprzestrzeniające się gatunki roślin naczyniowych na terenach kolejowych wschodniej części polskich Karpat i ich przedpola [Rare and spreading vascular plant species on railway-tracks in the eastern part of Polish Carpathians and their foreground].
   
    Krzysztof OKLEJEWICZ, Magdalena NYKIEL, Anna KUCHARZAK, Anna GUDYKA & Agata PAŁĘCKA
    Uzupełnienia do flory Płaskowyżu Kolbuszowskiego (SE Polska). Część II [Supplement to the flora of the Kolbuszowa Plateau (SE Poland). Part II].
   
    Ewa SZCZĘŚNIAK
    Ekspansja Eragrostis minor (Poaceae) we Wrocławiu [Expansion of Eragrostis minor (Poaceae) in Wrocław].
    
    Krystyna TOWPASZ & Alina STACHURSKA-SWAKOŃ
    Zrożnicowanie zbiorowisk leśnych ze związków: Carpinion betuli i Fagion sylvaticae na Pogórzu Strzyżowskim (Karpaty Zachodnie) [Diversity of the forest communities from the Carpinion betuli and Fagion sylvaticae alliances in the Strzyżowskie Foothills, Western Carpathians].
   
    Magdalena LAZARUS & Renata AFRANOWICZ
    Roślinność obrzeży przyujściowego odcinka Wisły w obrębie Żuław Wiślanych (Polska północna). Część I. Zbiorowiska wodne i szuwarowe [The variety of plant communities in the proximity of the mouth region of the Vistula River (N Poland). Part I. Water and rush plant communities].
    
    Maciej GĄBKA & Katarzyna BOCIĄG
    Ramienice (Characeae, Charophyta) jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny (NW Polska) [Charophytes (Characeae, Charophyta) of lakes in the Wdzydze Landscape Park (Pomerania, NW Poland)].
   
    Jacek URBANIAK
    Ramienice (Charophyta) Polski północno-wschodniej. Cz. I [Stonewords (Charophyta) of the NE Poland. Part I].
    
Notatki botaniczne [Botanical notes]

    Bogusław BINKIEWICZ
    Notatki florystyczne z Cybowej Góry koło Słaboszowa (Wyżyna Miechowska, S Polska) [Floristic notes from the Cybowa Góra near Słaboszów (Miechowska Upland, S Poland].
    
    Marcin NOBIS
    Nowe dane do rozmieszczenia Stipa pulcherrima (Poaceae) w południowej Polsce [New data to distribution of Stipa pulcherrima (Poaceae) in the southern Poland].
    
    Tomasz S. OLSZEWSKI
    Nowe stanowisko Corallorhiza trifida (Orchidaceae) w Polsce północnej [New locality of orchid Corallorhiza trifida (Orchidaceae) in northern Poland)].
    
    Bogusław BINKIEWICZ
    Nowe stanowisko Orchis pallens (Orchidaceae) na Wyżynie Miechowskiej [The new locality of Orchis pallens (Orchidaceae) in Wyżyna Miechowska Upland].
   
    Zbigniew GAJEWSKI
    Nowe stanowisko Malaxis monophyllos (Orchidaceae) w Ojcowskim Parku Narodowym [A new locality of Malaxis monophyllos (Orchidaceae) in the OjcowNational Park].
    
    Ludwik FREY
    Nieznane (?) stanowisko Dactylorhiza maculata (Orchidaceae) w paśmie Radziejowej (Beskid Sądecki, S Polska) [Unknown (?) locality of Dactylorhiza maculata (Orchidaceae) in the Radziejowa range (Beskid Sądecki Mts, S Poland].
    
    Beata MATOWICKA & Aleksander KOŁOS
    Nowe stanowisko Gladiolus imbricatus (Iridaceae) w Dolinie Gornej Narwi (Narwiański Park Narodowy) [A new locality of Gladiolus imbricatus (Iridaceae) in the Upper Narew Valley (Narew National Park)].
    
    Wojciech Maksymilian SZYMAŃSKI
    Nowe stanowiska Symphyotrichum ciliatum (Asteraceae) w Polsce [New localities of Symphyotrichum ciliatum (Asteraceae) in Poland].
    
    Artur PLISZKO
    Nowe stanowisko Carex pauciflora (Cyperaceae) w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej (NE Polska) [New locality of Carex pauciflora (Cyperaceae) in buffer zone of the Puszcza Romincka Scenic Park (NE Poland)].
    
    Mateusz WOLANIN
    Stanowisko Carex strigosa (Cyperaceae) na Pogórzu Przemyskim (SE Polska) [A locality of Carex strigosa (Cyperaceae) in the Przemyśl Foothills (SE Poland)].
    
    Beata JASTRZĘBSKA
    Porosty projektowanego rezerwatu przyrody "Wrzosowiska mącznicowe na wydmach Lucynowsko-Mostowieckich koło Wyszkowa" [The lichens of the planned nature reserve "Bearberry Heats at Lucynowsko-Mostowieckie dunes near Wyszkow"].
   
Indeks do tomu 17(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 17(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 425

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 435

============

Brak komentarzy: