poniedziałek, 4 lutego 2013

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica - 18 (1-2), 2011


Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica - 18 (1), 2011


Contents :


    Ewa SZCZĘŚNIAK, Marek KRUKOWSKI & Marek MALICKI
    Pojawy i stopień zagrożenia Veronica bellidioides (Scrophulariaceae) w Polsce [Periodic presence and category of threat of Veronica bellidioides (Scrophulariaceae) in Poland].
   
    Anna KOŚCIOŁEK & Jerzy WOŁEK
    Nowe stanowisko Wolffia arrhiza (Lemnaceae) w Polsce południowej [New locality of Wolffia arrhiza (Lemnaceae) in southern Poland].
   
    Paweł MARCINIUK
    Rodzaj Rosa (Rosaceae) na Wysoczyźnie Ciechanowskiej [Rosa genus (Rosaceae) in Wysoczyzna Ciechanowska region].
    
    Jolanta MARCINIUK & Paweł MARCINIUK
    Materiały do flory mniszków (Taraxacum sect. Ruderalia – Asteraceae) północno-wschodniej Polski [Materials to the flora of dandelions (Taraxacum sect. Ruderalia – Asteraceae) in north-eastern Poland].
    
    Janina JAKUBOWSKA-GABARA, Leszek KUCHARSKI, Marcin KIEDRZYŃSKI, Piotr WITOSŁAWSKI, Katarzyna ZIELIŃSKA, Jeremi KOŁODZIEJEK, Andrzej GRZYL & Piotr POPKIEWICZ
    Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland].
  
    Maria JANICKA
    Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych ostańców wapiennych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego (Wyżyna Krakowska) [Rare and interestingspecies of vascular plants from limestone outliers in the buffer zone of the Ojcow National Park (Krakow Upland)].
   
    Eugeniusz DUBIEL, Agnieszka NOBIS & Marcin NOBIS
    Flora roślin naczyniowych i zbiorowiska roślinne Zakrzówka (Kraków) [Vascular plants and plant communities of the Zakrzówek district Kraków)].
    
    Tomasz WOJCIK
    Notatki florystyczne ze Strzyżowa i okolic (Pogórze Strzyżowskie) [Floristics notes from Strzyżow and surroundings (Strzyżów Foothills)].
    
    Zofia RZYMOWSKA & Teresa SKRAJNA
    Rzadkie gatunki flory segetalnej Równiny Łukowskiej [Rare species of segetal fl ora in the Równina Łukowska Plain].
    
    Magdalena LAZARUS & Renata AFRANOWICZ
    Roślinność obrzeży przyujściowego odcinka Wisły (Polska północna). Część II. Zbiorowiska łąkowe, ziołoroślowe, okrajkowe i zaroślowe [The variety of plant communities in the proximity of the mouth region of the Vistula River (N Poland). Part II. Meadow, herbaceous, saum and shrub plant communities].
   
    Barbara FOJCIK
    Oreoapofity na tle flory gatunków górskich Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – ze szczególnym uwzględnieniem mchów [Oreoapophytes in the montane flora of the Cracow-Częstochowa Upland – with regard to mosses].
  
    Konrad WOŁOWSKI
    Badania wstępne nad eugleninami i innymi glonami torfowiska Wołosate w Bieszczadzkim Parku Narodowym [Preliminary studies on euglenoids and other algal flora of the peat bog Wołosate in Bieszczady National Park].
   
    Błażej GIERCZYK, Marek HALAMA, Anna KUJAWA i Maciej ZALAS
    Pholiota limonella – gatunek pomijany? [Pholiota limonella – the overlooked species].
    
Notatki botaniczne [Botanical notes]

    Mateusz WOLANIN & Magdalena NYKIEL
    Materiały florystyczne z Rudy Rożanieckiej i okolic (Płaskowyż Tarnogrodzki, SE Polska) [Floristic materials from Ruda Rożaniecka and its vicinity (Płaskowyż Tarnogrodzki, SE Poland)].
    
    Artur PLISZKO
    Występowanie Potamogeton acutifolius (Potamogetonaceae) na Pojezierzu Zachodniosuwalskim (NE Polska) [Occurrence of Potamogeton acutifolius (Potamogetonaceae) in the Zachodniosuwalskie Lakeland (NE Poland)].
    
    Renata PIWOWARCZYK & Izabella KIRPLUK
    Orobanche flava (Orobanchaceae) w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego [Orobanche flava (Orobanchaceae) in the Botanical Garden of Warsaw University].
   
    Bogusław BINKIEWICZ & Kamila BINKIEWICZ
    Nowe stanowisko Carlina onopordifolia (Asteraceae) na Wyżynie Miechowskiej [New locality of Carlina onopordifolia (Asteraceae) in Wyżyna Miechowska Upland].
    
    Krystyna TOWPASZ
    Nowe stanowisko Staphylea pinnata (Staphyleaceae) w okolicy Woli Lubeckiej na Pogórzu Ciężkowickim (Karpaty Zachodnie) [New locality of Staphylea pinnata (Staphyleaceae) in Ciężkowice Foothills (Western Carpathians)].
    
    Krystyna TOWPASZ, Alina STACHURSKA-SWAKOŃ & Kinga KOSTRAKIEWICZ
    Ostericum palustre (Apiaceae) – nowy gatunek we florze Płaskowyżu Proszowickiego (S Polska) [Ostericum palustre (Apiaceae) – a new species in the Proszowice Plateau (S Poland)].
   
    Kaja SKUBAŁA
    Nowe stanowisko Allium ursinum (Liliaceae) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej [New locality of Allium ursinum (Liliaceae) in the Krakow-CzęstochowaUpland].
  
    Bartosz PIWOWARSKI
    Nowe stanowiska Avenula planiculmis (Poaceae) na Wyżynie Małopolskiej [New stations of Avenula planiculmis (Poaceae) in the Małopolska Upland].
   
    Agnieszka BŁOŃSKA, Beata BABCZYŃSKA-SENDEK & Anna KOŁTUNIAK
    Nowe stanowisko Orchis militaris (Orchidaceae) na Garbie Tarnogórskim (Wyżyna Śląska) [New locality of Orchis militaris (Orchidaceae) in the Tarnowskie Gory Ridge (Silesian Upland)].
    
    Zbigniew SOBISZ & Mariola TRUCHAN
    Dentaria glandulosa (Brassicaceae) we wschodniej części Pomorza Zachodniego [Dentaria glandulosa (Brassicaceae) in eastern part of Western Pomerania].
  
    Beata BABCZYŃSKA-SENDEK & Agnieszka HENEL
    Kresowe stanowisko Polemonium coeruleum (Polemoniaceae) w okolicy Czarnego Lasu koło Szczekocin [The borderland locality of Polemonium coeruleum (Polemoniaceae) in the vicinity of the Czarny Las forest near Szczekociny].
    
    Przemysław KUREK
    Arctostaphylos uva-ursi (Ericaceae) na skałach wapiennych w Jurze Krakowsko-Wieluńskiej – stan po 50 latach [Arctostaphylos uva-ursi (Ericaceae) on calcareous rocks in the Cracow-Wieluń Upland after 50 years].
   
    Łukasz ŁUCZAJ
    Miscanthus sacchariflorus (Poaceae) – nowy potencjalnie inwazyjny gatunek na Pogórzu Karpackim [Miscanthus sacchariflorus (Poaceae) – a new potentially invasive plant in the Carpathian Foothills].
   
    Stanisław CIEŚLIŃSKI
    Nowe i rzadkie gatunki porostów Puszczy Kozienickiej (Centralna Polska) [New and rare species of lichens in Kozienicka Forest (Central Poland)].
    
    Anna MATWIEJUK
    Rhizocarpon reductum (Rhizocarpaceae) – nowy gatunek w biocie porostów Beskidu Żywieckiego (Polskie Karpaty Zachodnie) [Rhizocarpon reductum (Rhizocarpaceae) – new species to the lichen biota of the Beskid Żywiecki Mts (the Polish Western Carpathians)].
   
Indeks do tomu 18(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 18(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 

=====================
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica - 18 (2), 2011


Contents :    Ludwik FREY
    Od Redakcji [Editorial]
    
    Helena TRZCIŃSKA-TACIK & Alina STACHURSKA-SWAKOŃ
    Alopecurus myosuroides (Poaceae) jako trwały chwast pól uprawnych okolic Skały na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej [Alopecurus myosuroides (Poaceae) as the permanent segetal weed of the Skała vicinity in the Krakow-Częstochowa Upland].
   
    Janusz GUZIK
    Dynamika rozprzestrzeniania się w Krakowie i warunki występowania gatunków z rodzaju Eragrostis (Poaceae) [Dynamics of spread and habitats occupied by species of genus Eragrostis (Poaceae) in Cracow].
    Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 231-247.

    Anna TROJECKA-BRZEZIŃSKA
    Trawy (Poaceae) we wschodniej części Wzgórz Opoczyńskich (Wyżyna Małopolska) [Grass species (Poaceae) in the eastern part of the Opoczyńskie Hills (Małopolska Upland)].
    
    Grzegorz ŁAZARSKI
    Rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych w dolinie Białej Nidy w pobliżu Małogoszcza (centralna część Wyżyny Małopolskiej) [Rare and endangered species of vascular plants in the valley of the Biała Nida river near Małogoszcz (the central part of the Małopolska Upland)].
   
    Krystian BUDZIK & Anna STACHURSKA-SWAKOŃ
    Bogactwo florystyczne zlewni potoku Pleśnianka (Pogórze Rożnowskie, Zachodnie Karpaty) [Flora of Pleśnianka drainage basin (Rożnow Foothills, Western Carpathians)].
    
    Maria DRAPIKOWSKA, Zbigniew CELKA, Piotr SZKUDLARZ & Bogdan JACKOWIAK
    Zmienność morfologiczna populacji Anthoxanthum odoratum (Poaceae) na siedliskach o zróżnicowanym stopniu antropogenicznego przekształcenia [Morphological variability of Anthoxanthum odoratum (Poaceae) population in the habitats of the varied degree of anthropogenic transformation].
    
    Ewa SZCZĘŚNIAK
    Pennisetum flaccidum (Cenchrus flaccidus) (Poaceae) – nowy antropofit we florze Polski [Pennisetum flaccidum (Cenchrus flaccidus) Poaceae – new anthropophyte in flora of Poland].
    
    Elżbieta CIEŚLAK & Wojciech PAUL
    Carlina onopordifolia (Asteraceae) – zarys historii taksonomicznej [Carlina onopordifolia (Asteraceae) – an outline of taxonomical history].
    
    Krystyna TOWPASZ & Alina STACHURSKA-SWAKOŃ
    Występowanie Sesleria uliginosa (Poaceae) w murawach kserotermicznych (Festuco-Brometea) na terenie Niecki Nidziańskiej (Wyżyna Małopolska) [Occurrence of Sesleria uliginosa (Poaceae) in the xerothermic grasslands (Festuco-Brometea) in the Nida Basin territory (Małopolska Upland)].
    
    Donata SUDER
    Trawy (Poaceae) we florze wybranych grodzisk i zamczysk w Karpatach Zachodnich [Grasses (Poaceae) in the flora of the chosen earthworks and castle ruins in the Western Carpathians].
   
    Tadeusz KORNIAK & Piotr DYNOWSKI
    Bromus secalinus (Poaceae) – zanikający czy rozprzestrzeniający się chwast upraw zbożowych w północno-wschodniej Polsce? [Bromus secalinus (Poaceae) – a vanishing or a widespread weed species of cereal crops in north-eastern Poland?].
   
    Małgorzata WRZESIEŃ
    Trawy (Poaceae) we florze spontanicznej terenów kolejowych środkowowschodniej Polski [Grasses (Poaceae) in the spontaneous flora of the railway areas in central eastern part of Poland].
    
    Agnieszka KOMPAŁA-BĄBA & Wojciech BĄBA
    Udział traw w zbiorowiskach roślinnych wykształcających się na obszarze wybranych kamieniołomów Wyżyny Śląskiej [Share of grasses in plant communities, which developed in chosen quarries of Silesian Upland].
    
    Wojciech ADAMOWSKI & Anna BOMANOWSKA
    Udział traw w sukcesji wtórnej na niekoszonej łące grądowej w Puszczy Białowieskiej [Share of grasses in secondary succession on unmown meadow in Białowieża Forest].
    
    Kazimiera CHŁOPEK & Katarzyna DĄBROWSKA-ZAPART
    Charakterystyka sezonów pyłkowych traw w Sosnowcu w latach 1997–2009 [Characteristics of grass pollen seasons in Sosnowiec, 1997–2009].
    
    Dorota MYSZKOWSKA
    Prognozowanie parametrów sezonu pyłkowego traw w Krakowie [Forecasting of the grass pollen season parameters in Kraków].
    
    Magdalena TOPOROWSKA & Barbara PAWLIK-SKOWROŃSKA
    Struktura fitoplanktonu hipertroficznego Jeziora Syczyńskiego obciążonego zakwitami sinic (wschodnia Polska) [Taxonomic structure of phytoplankton in the hypertrophic Lake Styczyńskie suffered from cyanobacterial blooms (Eastern Poland].
    
    Agnieszka SIKORA & Janusz ŁUSZCZYŃSKI
    Trzy rzadkie gatunki z rodzaju Russula (Russulaceae) zebrane w Górach Świętokrzyskich [Three rare species from the Russula genus (Russulaceae) collected in the Góry Świętokrzyskie Mts].
   
Notatki botaniczne [Botanical notes]

    Małgorzata KUSZAJ, Anna GAZDA & Piotr HAŁUCHA
    Nowe stanowisko Epipogium aphyllum (Orchidaceae) na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego [A new locality of Epipogium aphyllum (Orchidaceae) in Ojcow National Park].
   
    Wiaczesław MICHALCZUK & Anna CWENER
    Odnalezienie Isolepis supina (Cyperaceae) na Lubelszczyźnie [New localities of Isolepis supina (Cyperaceae) in the Lublin region].
    
    Anna CWENER
    Elymus hispidus (Poaceae) na działach Grabowieckich (Wyżyna Lubelska, SE Polska) [Elymus hispidus (Poaceae) on the Działy Grabowieckie (Lublin Upland SE Poland].
    
Polemiki [Polemics]. 

Recenzje [Reviews].

Indeks do tomu 18(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 18(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica].

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 

=====================

Brak komentarzy: